Category | Przydatne informacje w pracy neurologa

Wprowadzenie osoby pracującej przy elektroencefalografii klinicznej

Posted on 15 lipca 2015

Ostatnie stulenie rozwoju elektroencefalografii charakteryzuje się szybszym wprowadzeniem automatycznych metod pomiaru i analizy EEG. Związane jest to z rozwojem zastosowań w elektroencefalografii nowych metod obliczeniowych z użyciem komputerów, które pozwalają na innych od konwencjonalnego rodzaj rejestracji parametrów bioelektrycznej pracy mózgu oraz wykorzystują techniki cyfrowej analizy ilościowej, a nie tyko jakościowej oceny zapisów EEG i potencjałów […]

Podstawowe wiadomości dla pracującego przy aparaturze EEG

Posted on 15 lipca 2015

W praktyce możemy uważać, że fala III pochodzi z mostu, fala V – ze śródmózgowia, natomiast fale II, IV, i VII mają mieszane pochodzenie są zmienne. Fala I, w przeciwieństwie do pozostałych, jest właściwie potencjałem z bliskiego pola. Prawidłowość lub nieprawidłowość odpowiedzi jest określana przez obecność lub brak odpowiedzi fali I, III lub V i […]

Podstawowe informacje dla osoby pracującej jako neurolog

Posted on 15 lipca 2015

Odpowiedzi można uzyskać bodźcem bliskim progu słyszenia. Stąd też znaczenie tych potencjałów w określaniu słyszenia tam, gdzie konwencjonalna audiologia jest bezsilna. Czas utajenia dla poszczególnych komponentów zmniejsza się wraz z rosnącym natężeniem bodźca. Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu składają się z charakterystycznego szeregu fal, których pojawienie się mówi o poziomie generatora, który je wytwarza. Odpowiedź […]

Potencjały słuchowe pnia mózgu

Posted on 15 lipca 2015

Słuchowe wywołane potencjały pnia mózgu są serią następujących po sobie, w ciągu 10 ms kilku niskonapięciowych potencjału w odpowiedzi na trzask. Potencjały te, odbierane z powierzchni czaszki, są odbiciem elektrycznych zdarzeń rozpoczynających się na drodze słuchowej pnia mózgu, poczynając od narządu spiralnego. Zostały one opisane prawie jednocześnie przez Jewetta i wsp., i przez Sohmera i […]

Słuchowe potencjały wywołane u człowieka

Posted on 15 lipca 2015

Wolny potencjał korowy występuje najwyraźniej na włączenie bodźca i znacznie słabiej na wyłączenie. Bodźce o czasie trwania 30 ms i o szybkim czasie narastania mogą być równie efektywne jak bodźce dłuższe. Częstotliwość tony gra mała rolę, ale nieco większe odpowiedzi uzyskuje się stosując częstotliwość 1000 – 2000 Hz. Dwuuszne drażnienie daje nieco większe (ok. 20%) […]

Klasyfikacja słuchowym potencjałów wywołanych u człowieka według Davisa

Posted on 15 lipca 2015

Czwarta klasa obejmuje tzw. Wolne komponenty i pochodzi z kory słuchowej kojarzeniowej drugiego rzędu dla odpowiedzi wywołanej w czasie czuwania i z kory kojarzeniowej trzeciego rzędu dla odpowiedzi w czasie snu. Czas utajenia dla pierwszej grupy wynosi 5-300 ms i jest oznaczony jako NPN, dla drugiej – 200 – 800 ms i jest poznaczony jako […]

Klasyfikacja słuchowych potencjałów wywołanych u człowieka

Posted on 15 lipca 2015

Davis wprowadził klasyfikację potencjałów wywołanych, opierając się na czasach utajenia. Wyróżnił on kilkanaście fal składowych odpowiedzi wywołanej na słuch. Jest to w zasadzie klasyfikacja anatomiczna, zaczynają ca się od narządu spiralnego przez nerw VIII, pień mózgu (wstęgę, wzgórek dolny), ciało kolankowate przyśrodkowe do kory mózgu. Davis wyróżnia pięć klas potencjałów wywołanych. Pierwsza klasa obejmuje najwcześniejsze […]

Źródła składowych potencjału wywołanego

Posted on 15 lipca 2015

Ostatnio coraz częściej komponenty UPW oznaczone są literą P lub N z podaniem liczby określającej czas utajenia danego komponentu mierzonego od jego szczytu. Pozwala to na lepsza identyfikację składowych potencjałów. Biorąc pod uwagę pochodzenie poszczególnych komponentów potencjału wywołanego, wyróżniamy pięć grup potencjałów. 1) Pierwotne odpowiedzi swoiste. Są to odpowiedzi odbierane w czasie czuwania i snu […]

Źródła głównych składowych potencjału wywołanego

Posted on 15 lipca 2015

Odpowiedzi wywołane wykazują duże wahania międzyosobnicze. Jednakże dla tej samej osoby, jeśli parametry bodźca i stan badanego są takie same, uderza powtarzalność tych samych odpowiedzi oraz wysoki współczynnik korelacji potencjałów z miejscy symetrycznych obu półkul. Kształt UPW zależy od pozycji elektrody natężenia i rodzaju bodźca, jego znaczenia psychologiczne dla badanego, częstości i regularności powtórzeń, stanu […]

Zasady sumowania i uśredniania potencjału wywołanego

Posted on 15 lipca 2015

Uśredniony potencjał wywołany otrzymujemy dzieląc potencjał zsumowany przez 3, tj. przez liczbę potencjałów. W procesie sumowania i uśredniania indywidualne odpowiedzi są stracone dla dalszych badań, chyba że są one zapisane na nośniku lub w jakikolwiek inny sposób. Należy przy tym pamiętać, że sam UPW może nie być dokładnie tym samym co pojedyncza odpowiedź i że […]

?>